Digitalisering ketenzorgprogramma’s

Knooppunt Ketenzorg vindt digitalisering belangrijk om het gebruik van ketenzorgprogramma’s te vergemakkelijken, efficiënter om te gaan met capaciteit en om de kwaliteit van zorg nog verder te verhogen.

Uit de reacties van u als deelnemer blijkt dat u het toejuicht dat de ketenzorgprogramma’s meer gedigitaliseerd worden. Het bestuur, de programmacommissie en kaderhuisartsen binnen Knooppunt Ketenzorg willen de ketenzorgprogramma’s in een meer dynamische vorm, digitaal aanbieden. Gedacht wordt aan een structuur waarbij de samenvattingskaart de basis vormt en waarbij u de mogelijkheid hebt om door te klikken naar de achtergrondinformatie. Net zoals de huidige NHG-standaarden met doorklikmogelijkheid naar de noten.

Wens vraag-antwoordmodule
Een tweede wens is om met een vraag en antwoord-module de consultatiefunctie van de kaderhuisartsen vorm te geven. Nu krijgen kaderhuisartsen regelmatig hetzelfde type vragen en zouden we hier een slag in kunnen maken. Niet in de laatste plaats vanwege de beperkte capaciteit van kaderhuisartsen. Op termijn kunnen we dit wellicht vormgeven binnen de zorgprogramma’s aan de hand van casuïstiek waar u op door kunt klikken. Ook zijn er regionale ontwikkelingen op gebied van digitalisering rond tele-consultatie en de communicatie tussen huisartsen en specialisten. Knooppunt Ketenzorg volgt deze ontwikkelingen en mogelijk kunnen we hier bij aansluiten.

Themasessie
Op de themasessie van 12 oktober hebben kaderhuisartsen en de programmacommissie de mogelijkheden voor het digitaal vormgeven van de ketenzorgprogramma’s verder verkend. Er is veel enthousiasme over de mogelijkheden van een website gecombineerd met een app waarbinnen je ketenzorgprogramma´s en transmurale afspraken veel gemakkelijker en dynamischer vorm kunt geven. “Dit hadden we eigenlijk al moeten hebben in deze regio. Deze digitale mogelijkheden gaan de uitvoering van de ketenzorgprogramma’s en de samenwerking zo veel makkelijker maken, wat prachtig”, aldus één van de kaderhuisartsen. Deze ontwikkeling kan mooi gelijk oplopen met andere wensen en behoeften zoals een digitale sociale kaart op gebied van GGZ en dementie en een smoelenboek.