Ik heb een vraag/suggestie. Bij wie kan ik terecht?

Knooppunt Ketenzorg vindt het belangrijk dat de activiteiten van het Knooppunt aansluiten bij de wensen en behoefte van de deelnemers. Per 1 januari 2017 is Knooppunt Ketenzorg verder gegaan in het NZLO. Stel, u wilt een suggestie doen om de regionale zorg te verbeteren. Bij wie kunt u dit aankaarten? Of u heeft een vraag over de implementatie van een ketenzorgprogramma. In samenwerking met NZLO geven wij antwoord op deze en meer vragen.

Vraag: Hoe is mijn inspraak als deelnemer van Knooppunt Ketenzorg geregeld?
Antwoord: Knooppunt Ketenzorg organiseert jaarlijks kwaliteitsavonden (over een specifiek zorgprogramma) en een klankbordsessie om input en feedback vanuit haar deelnemers te ontvangen. De programmacommissie staat open voor suggesties ter verbetering van de ketensamenwerking en ketenzorg. Vragen kunnen ook altijd aan de leden van de werkgroepen of de programmacommissie gesteld worden of via info@knooppuntketenzorg.nl.

De deelnemersraad is opgeheven vanwege de nieuwe inspraakvorm MOVA die binnen NZLO gerealiseerd wordt. Deze is momenteel nog niet ingericht.

Vraag: Ik heb een suggestie ter verbetering van de regionale zorg. Bij wie kan ik dit aankaarten?
Antwoord: Er zijn meerdere mogelijkheden. Als individuele zorgverlener kun je de vraag neerleggen bij het bestuur van de eigen zorggroep. De zorggroep kan dit inbrengen bij het bestuur of de programmacommissie van Knooppunt Ketenzorg of bij het NZLO. Natuurlijk kunt u uw vraag/suggestie ook inbrengen via uw regionale beroepsorganisatie of netwerk.

Vraag: Waar kan ik terecht met een suggestie ter verbetering van een ketenzorgprogramma van Knooppunt Ketenzorg?
Antwoord: Wij staan open voor suggesties ter verbetering van de zorgprogramma’s. Bijvoorbeeld nieuwe inzichten over de ketenzorgprogramma’s. De kaderhuisartsen brengen dit ook in. U kunt een e-mail sturen aan info@knooppuntketenzorg.nl.

Vraag: Waar kan ik terecht met een suggestie voor een nieuw ketenzorgprogramma?
Antwoord: Met suggesties voor nieuwe onderwerpen neemt u contact op met de programmacommissie van Knooppunt Ketenzorg. Knooppunt Ketenzorg zal dan in samenspraak met het NZLO bezien of de suggestie binnen de doelstellingen valt en of de financiering daarvoor beschikbaar is of kan komen.

Vraag: Ik heb een vraag over de implementatie van het zorgprogramma in mijn samenwerkingsverband. Bij wie kan ik terecht?
Antwoord: Het heeft de voorkeur om de vraag eerst in de eigen zorggroep of het samenwerkingsverband aan te kaarten. De zorggroep/het samenwerkingsverband is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor implementatie van zorgprogramma’s. Blijven er vragen specifiek over een ketenzorgprogramma, dan kunt u de kaderhuisarts bevragen via info@knooppuntketenzorg.nl 

Voor overstijgende of meer algemene vragen over ketenzorgprogramma’s, kunt u zich wenden tot de programmacommissie. Als veelvuldig dezelfde vraag naar voren komt, kan dat input zijn voor de kaderhuisartsen en programmacommissie om deze vragen en antwoorden breder te verspreiden of bijvoorbeeld samen met de zorggroep(en) gerichte bijeenkomsten te organiseren.. Daarnaast kan het ook input zijn voor het overleg dat Knooppunt Ketenzorg met de WDH heeft, waarbij gekeken wordt naar de scholingsbehoefte.

Vraag: Ik heb de behoefte om nauwer betrokken te zijn bij Knooppunt Ketenzorg. Welke rol kan ik spelen?
Antwoord: Regelmatig wordt er gezocht naar zorgverleners die willen participeren in de werkgroepen, de programmacommissie of het bestuur. Vanuit deze functies heeft u invloed op vormgeving van de programma’s, de ontwikkelingen en/of aansturing. Heeft u interesse hierin, dan kunt u dit laten weten aan het bestuur (Hans van Selm, Ferdinand Oppenhuizen of Marit Wester) of via info@knooppuntketenzorg.nl. Vanuit Knooppunt Ketenzorg willen we graag vraaggericht werken en aansluiten bij de behoefte van zorgverleners. We zijn op zoek naar een goede vorm om dit te doen. Meedenken is welkom!

Vraag: Wat is het verschil tussen Knooppunt Ketenzorg en NZLO?
Antwoord: Knooppunt Ketenzorg richt zich vooral op de inhoud; op het ontwikkelen en beheren van ketenzorgprogramma’s, de afspraken met de tweede lijn hierover, het bevorderen van het gebruik van de ketenzorgprogramma’s en het signaleren van ontwikkelingen op gebied van ketenzorg. Het NZLO is een netwerk waar dezelfde zorggroepen (als de deelnemers van Knooppunt Ketenzorg) in vertegenwoordigd zijn, maar heeft een meer strategisch-bestuurlijke en randvoorwaardelijke rol.

De snelste weg naar een antwoord is via de mail info@knooppuntketenzorg.nl Er wordt dan gekeken wie de vraag het beste kan beantwoorden. U kunt ook bellen naar 071-566 18 18. We proberen u via beide kanalen zo snel mogelijk verder te helpen.