Zorg op de juiste plek

‘De juiste zorg door de juiste professional op het juiste moment en op de juiste plek’ (JZJP). Een mond vol en een hoge ambitie. Door JZJP neemt de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven toe en kunnen kosten bespaard worden. Dit streven komt verschillende keren terug. Zoals in de hoofdlijnakkoorden als in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Wat doen wij hier in de regio Zuid-Holland Noord mee?

Zicht op het gezamenlijke doel
Eerder dit jaar is door de landelijke Taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek’ een rapport uitgebracht. Dit rapport geeft aanwijzingen hoe JZJP gerealiseerd kan worden. Aan de hand van deze aanwijzingen zijn in de zomer gesprekken gestart met Zorg & Zekerheid, de twee ziekenhuizen, Knooppunt Ketenzorg en NZLO. Dit om moedig de eerste stappen te zetten en JZJP concreet te gaan maken.

Data zijn nodig
Uit de gesprekken (die nog steeds lopen) wordt duidelijk dat we nog niet genoeg weten voor een concreet actieplan. Dat heeft vooral te maken met het ontbreken van data. Terwijl dat nodig is om te weten waar de zorg nu plaatsvindt en hoe de ontwikkeling richting de toekomst er uit ziet. Het gaat hierbij om de verplaatste zorg van de hele lijn: dus de derde-, tweede-, eerste- en nulde lijn (gemeente sociaal domein).

Ook is nog weinig zichtbaar hoe multidisciplinaire transmurale afspraken resulteren. Kortom: het is nodig dat alle partijen zich inzetten om deze data helder te krijgen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om data uit verschillende disciplines.

De vervolgstappen
Er komt een stappenplan dat afgestemd wordt met de bestuurderstafel. Dit stappenplan wordt gemaakt door data te vertalen in ‘patiënt-reizen’. Zo wordt duidelijk wat het grote plaatje is, welke stappen er zijn en wat dat betekent voor de inhoud van zorgketens. Door het afwegen van deze scenario’s kunnen we door naar de oplossingen. 

Noodzaak
Tenslotte: allemaal weten we van tekorten op de arbeidsmarkt en de enorme toename van ouderen en chronische zieken in onze praktijken. De beweging van JZJP lijkt soms de druk in het werk toe te laten nemen in plaats van te verminderen. KK en NZLO (h)erkennen dit. Door nu al die toename in goede banen te leiden, te organiseren en te bekostigen, wordt voorkomen dat we er allemaal elke keer weer door overvallen worden.

In 2019 gaan KK en NZLO verder met u hierover in gesprek, zowel in uw zorggroep als tijdens avonden in de regio.