Het zijn vaak hele mooie waardevolle gesprekken

In gesprek met Caroline Groffen, kaderhuisarts Ouderenzorg en voorzitter van de werkgroep ouderenzorg van knooppunt ketenzorg over e-learning behandelwensengesprek.

bg-mask

In plaats van live nascholing bieden we sinds kort e-learning over het behandelwensengesprek aan.

Ouderenzorg omvat een groot deel van ons werk. Als de oudere in een fase komt dat het leven wat zwaarder en moeilijker wordt is het belangrijk om samen te kijken naar wat iemand nog wil en wat je gaat doen als er een acute verslechtering in het functioneren optreedt.

Het behandelwensengesprek wordt gevoerd door de huisarts met de oudste ouderen. Het gaat over hoe mensen denken over palliatieve zorg, pijnbestrijding en palliatieve sedatie. De meeste mensen willen thuis sterven en dat kan meestal niet als je met een ambulance met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht wordt. Dan sterf je niet thuis. Het gesprek is bedoeld om de zorg te leveren daar waar ‘t het meest gewenst is. Het gaat om de oudste ouderen in een afnemende conditie. Dit gesprek bied je aan als je ziet dat iemand achteruitgaat of bijvoorbeeld als iemand met hartfalen drie keer is opgenomen en steeds wat benauwder thuiskomt. Als er van medisch ingrijpen weinig heil wordt verwacht dan moet je dat op een elegante manier bespreekbaar maken. Hoe ziet iemand de zorg in de laatste levensfase voor zich?

Naast de huisarts en de patiënt is er tijdens het behandelwensengesprek bij voorkeur ook een naaste van de patiënt aanwezig. Het gesprek is niet in een of twee sessies afgerond, vaak kom je er later nog op terug. Je vult samen een formulier in en legt afspraken vast. Het zijn vaak hele mooie gesprekken waarbij je tot de essentie komt. De gesprekken zijn verdiepend en zorgen voor meer vertrouwen. Mensen hebben na zo’n gesprek het gevoel dat het geregeld is, wat rust geeft in deze levensfase.

Praktijkondersteuners kunnen zo’n gesprek wel voorbereiden of initiëren maar het is de taak van de huisarts om dit gesprek te voeren. De huisarts is verantwoordelijk voor de verslaglegging en het vastleggen van de afspraken in het huisartseninformatiesysteem en doorgeven aan de huisartsenpost. Zo weet de dienstdoend collega wat haar te doen staat. Het systeem op de post is zo ingericht dat je niet bij de patiëntgegevens kunt komen zonder dat je de memo’s hebt gelezen. Als dienstdoend arts van de huisartsenpost kun je op deze manier de informatie niet missen, ook niet in een acute situatie.

Samen met Sleutelnet en op inhoudelijk gebied met huisartsen uit Haarlem hebben we de e-learning ontwikkeld. Al eerder hadden we de nascholing in live bijeenkomsten gegeven.  We hadden daarmee nog niet de hele doelgroep bereikt. Als uitvloeisel van deze nascholing hebben we nu een e-learning ontwikkeld. We hebben gekozen voor e-learning omdat je die thuis in je eigen tijd kunt volgen. De e-learning duurt een à anderhalf uur en gaat over het moment waarop je zo’n gesprek begint en biedt handvatten voor de gespreksopbouw. Ook het belang van verslaglegging wordt benadrukt. Wij zijn de eerste die de e-learning hebben ontwikkeld. De NHG heeft besloten deze landelijk uit te rollen. Dat is eervol.

Met Zorg en Zekerheid hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van het behandelwensen gesprek. Het kost extra tijd om dit zorgvuldig te doen. Gelukkig heeft Zorg en Zekerheid toegezegd dat er extra vergoeding tegenover staat. Daar hoort dan wel de verplichte nascholing bij.

U kunt zich aanmelden voor de scholing via de Zorgapp ZHN of bij ©aliber Academie via email info@sso-caliber.nl.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.