Vergoeding Behandelwensengesprek ouderen per 1 oktober 2020 gewijzigd

Zorg en Zekerheid heeft iom Knooppunt Ketenzorg besloten om in het najaar van 2020 vergoeding voor het behandelwensengesprek (BHW-gesprek) in Zuid-Holland Noord in te voeren. Dit behandelwensengesprek is al met succes geïmplementeerd in de regio Haarlemmermeer en heeft als doel het bespreken van behandelwensen en -grenzen met ouderen. Doordat deze informatie wordt geregistreerd en gedeeld worden ongewenste opnames en ritjes met de ambulance voorkomen.

Voorwaarden voor vergoeding

Aan de vergoeding voor het behandelwensengesprek zijn verschillende voorwaarden gesteld. Deze gaan over (bij)scholing, de uitvoering, het gebruik van middelen en monitoring.

  • (bij) Scholing

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dient de huisarts allereerst geaccrediteerde scholing te volgen. Deze zal een keer bij twee jaar herhaald dienen  te worden, hierin wordt dan ook evt nieuwe informatie verwerkt.  Knooppunt Ketenzorg werkt samen met ©aliber hier een plan voor uit. Inhoudelijke afstemming vindt ook plaats met het Transmuraal Netwerk Palliatieve zorg Van Transmuralis.

De behaalde certificaten incl ABG code dienen te worden gemaild naar huisartsen@zorgenzekerheid.nl

  • De uitvoering

Bij het voeren van het Behandelwensengesprek is het verplicht gebruik te maken van de formulieren in de Toolkit. Deze worden uitgereikt tijdens de scholing en zijn beschikbaar in het zorgprogramma. Ook de patiënt ontvangt uniform schriftelijk informatiemateriaal vanuit de Toolkit.

Ieder gesprek wordt geregistreerd met code 31244 (eerste gesprek) of 31242 (behandelwensengesprek na een jaar). De opgehaalde informatie wordt gedeeld via een overdrachtsformulier (tot er een betere oplossing is). De patiënt geeft hiertoe schriftelijk toestemming voor het delen van de gegevens via het landelijk schakelpunt met de HAP, ziekenhuis en ambulancedienst.

  • Monitoring

Het doel van monitoring is realiseren dat de huisarts en de POH de doelgroep bereiken. Naar schatting is dit 2-4% van de praktijknorm. Voor deze groep kwetsbare ouderen is de informatie vanuit het behandelwensen gesprek essentieel om ongewenste opnames te voorkomen en dus kwaliteit van zorg (en leven) te realiseren.

Monitoring van zowel de scholing als de registratie en overdracht vinden plaats vanuit Knooppunt Ketenzorg samen met ©aliber en de zorggroepen. Feitelijk is dit de manier waarop Zorg en Zekerheid controleert en besluit over toekennen van de vergoeding.  De aantallen registratie worden gemeten op basis van een A20 selectie in HIS.

Ook inhoudelijk zal de scholing geëvalueerd en bijgesteld worden. De kwaliteit wordt bewaakt door kaderhuisartsen Ouderenzorg in samenwerking met Knooppunt Ketenzorg.

Inhoud van de vergoeding:

Voor het aanbieden van het gesprek, het overhandigen van informatiemateriaal, het houden van het gesprek zelf en de registratie (Patiënt, HIS, HAP, Ziekenhuis) is 75 minuten nodig. Vanuit de pilot in Kennemerland is de tijdsbesteding huisartsen vertaald in kosten van het behandelwensengesprek. Daarop is het tarief gebaseerd.

De volgende tarieven gelden;

31244: Eerste behandelwensgesprek à €82,-

31242: Vervolg-behandelwensgesprek ná het eerste jaar à 41,-

Het betreft verrichtingstarieven, komend uit het S3 budget.

Dit tarief bederft de volgende activiteiten;

  • Aanbieden van het gesprek            
  • Uitleg en overhandigen informatiemateriaal
  • Behandelwensen bespreken en verklaringen vastleggen

Zorg en Zekerheid zal de prestatie Behandelwensengesprek toevoegen in het overeenkomstdeel ‘Overige S3 afspraken’ bij die huisartsenpraktijken die de vereiste scholing gevolgd hebben. Zij kunnen dit níet zelf in de VECOZO-vragenlijst aangeven.  De behaalde certificaten incl ABG code dienen te worden gemaild naar huisartsen@zorgenzekerheid.nl

 

Rol Knooppunt Ketenzorg

Knooppunt Ketenzorg speelt een rol in het aanbieden en ontwikkelen van inhoudelijke scholing, inhoudelijke ondersteuning via kaderhuisartsen en het delen van kennis en kunde naar de andere regio`s van Zorg en Zekerheid. Ook draagt zij in overleg met NZLO en samen met ziekenhuizen, ambulance, HAP en Sleutelnet bij aan onderlinge digitale communicatie.

Tenslotte speelt Knooppunt een rol in het monitoren van de uitkomsten van dit gesprek; hoe draagt het bij aan kwaliteit van zorg en aan Juiste zorg op de Juiste plek. Die informatie is voor patiënt huisarts en verzekeraar essentieel in het blijven voeren van behandelwensen gesprekken voor kwetsbare ouderen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.